เรื่อง :โครงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 5


โดย : วิไลวรรณ  ยืดยาว   อับโหลดวันที่ : 4/11/2019 3:50:28 PM

 

04-11-2019โครงการเยาวชนแถวหน้า 5.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com