เรื่อง :โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดน้ำพร้อมขุดลอกดินหน้าฝายทดน้ำ


โดย : ตาลสุม     อับโหลดวันที่ : 4/17/2019 3:01:04 PM

 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดน้ำพร้อมขุดลอกดินหน้าฝายทดน้ำ บ้านโคกคล้าย ม.7 ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

04-17-2019ปปช01.PDF  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com