เรื่อง :ราคากลางโครงการขุดลอกหนองน้อย บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เมืองอุบลราชธานี     อับโหลดวันที่ : 4/22/2019 1:18:04 PM

 

04-22-2019แบบรายงานกำหนดราคากลาง.pdf  

 

06-27-2019ปร4.pdf"06-27-2019ปร5.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com