เรื่อง :โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนผู้มาติดต่อราชการ


โดย : ตาลสุม     อับโหลดวันที่ : 5/8/2019 5:18:45 PM

 

05-08-2019ปร.ปร.5.PDF  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com