เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม 2562


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 5/14/2019 10:21:39 AM

 

05-14-2019IMG.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com