เรื่อง :โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน (DOPA's Master Plan on ASEAN Community) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 5/14/2019 2:49:57 PM

 

05-14-2019แบบตอบรับ 15 อำเภอและ 10 อำเภอชายแดน.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com