เรื่อง :่ีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๒


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 5/14/2019 5:59:46 PM

 

05-14-2019CCF14052562_0002.pdf  

 

05-14-2019CCF14052562_0003.pdf"05-14-2019CCF14052562_0004.pdf"05-14-2019CCF14052562_0005.pdf"05-14-2019CCF14052562.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com