เรื่อง :เรียน นายอำเภอตระการพืชผล


โดย : สมนึก  แสนทวีสุข   อับโหลดวันที่ : 5/15/2019 5:29:22 PM

 

05-15-2019งบบูตระการ (แก้ไขครั้งที่ 2).pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com