เรื่อง :เรียน นายอำเภออำเภอเดชอุดม, ตระการพืชผล, น้ำยืน, บุณฑริก และ โพธิ์ไทร


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 6/11/2019 9:11:59 AM

 

06-11-2019CCF11062562.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com