เรื่อง :ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา


โดย : ตาลสุม     อับโหลดวันที่ : 6/20/2019 12:01:55 PM

 ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายทางบ้านจิกลุ่ม - ค้อโคน หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

06-20-2019ราคากลาง1.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com