เรื่อง :ราคากลางโครงการขุดลอกกุดอ้อ บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เมืองอุบลราชธานี     อับโหลดวันที่ : 6/27/2019 11:05:05 AM

 

06-27-2019แบบรายงานกำหนดราคากลาง.pdf  

 

06-27-2019ปร.4 แก้ไข.pdf"



06-27-2019ปร.5แก้ไข.pdf"



06-27-2019แบบเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ.pdf"



© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com