เรื่อง :การประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ระดับจังหวัดปี พ.ศ.2562 โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference Ssytem)


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 8/13/2019 11:34:58 AM

 

08-13-2019CCF13082562.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com