เรื่อง :โอนจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนันผุู้ใหญบ้าน ประจำปี 2562 (เงินรางวัล ค่าชุดเครื่องแบบปกติขาว ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ)


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 8/13/2019 2:49:15 PM

 

08-13-2019CCF13082562_0002.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com