เรื่อง :ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยตาหวิด บ้านท่าเมืองเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : ดอนมดแดง     อับโหลดวันที่ : 8/26/2019 2:44:20 PM

 ขุดลอกห้วยตาหวิด บ้านท่าเมืองเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 3,050.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดชัน 1:1 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 31,974.00 ลูกบาศก์เมตร

08-26-2019ราคากลาง PDF.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com