เรื่อง :จ้างเหมาโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีมังคลา หมู่ที่ 1 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขมราฐ     อับโหลดวันที่ : 8/30/2019 2:44:52 PM

 

08-30-2019แบบ บก.01.pdf  

 

08-30-2019ปร.5.pdf"08-30-2019ปร.41.pdf"08-30-2019ปร.42.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com