เรื่อง :การฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดอุบลราชธานี


โดย : สมนึก  แสนทวีสุข   อับโหลดวันที่ : 9/10/2019 10:16:09 AM

 

09-10-2019เพิ่มสมรรถนะข้าราการ.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com