เรื่อง :การจัดทำทำเนียบแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา นำพาน้ำยั่งยืน"


โดย : วรันธร  สมเสนาะ   อับโหลดวันที่ : 9/11/2019 10:38:07 AM

 

09-11-2019นวัตกรรมน้ำ.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com