เรื่อง :การจัดสรรวัสดุผลหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์


โดย : ปภัชญา  จามรโชติสิน   อับโหลดวันที่ : 9/11/2019 1:31:53 PM

 

09-11-2019วัสดุหมึก.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com