เรื่อง :ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากถนน คสล. เดิมบ้านหนองทามทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถาบันวิปัสสนาภาวนาเทพกิตติมุนี ไปถนนสมเด็จ (ทช.อบ.4005) หมู่ 10 ตำบลกระโสบ


โดย : เมืองอุบลราชธานี     อับโหลดวันที่ : 9/26/2019 10:07:17 AM

 

09-26-2019กำหนดราคากลาง.pdf  

 

09-26-2019ปร.4.pdf"09-26-2019ปร.5.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com