เรื่อง :มอบหมายภารกิจสนับสนุนการจัดกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 10/3/2019 10:11:39 AM

 

10-03-2019CCF03102562.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com