เรื่อง :ขอเชิญประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินในพื้นที่


โดย : สมนึก  แสนทวีสุข   อับโหลดวันที่ : 10/8/2019 2:15:50 PM

 

10-08-2019ว 5344 (แก้ไข).pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com