เรื่อง :การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาดและค้าของเก่า


โดย : ปรียา  จึงมั่นคง   อับโหลดวันที่ : 10/8/2019 2:33:14 PM

 

10-08-2019การขายทอดตลาดและค้าของเก่า.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com