เรื่อง :ประกาศจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประจำปีและงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563


โดย : สมนึก  แสนทวีสุข   อับโหลดวันที่ : 11/26/2019 5:09:42 PM

 

11-26-201911-13-2019งานประจำปีและกาชาด2563.pdf  

 

11-26-201911-13-2019ประกาศ1.pdf"



11-26-201911-13-2019ประกาศ2.pdf"



02-14-2020มอบอำนาจ ผวจ.2มค2563.pdf"



© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com