เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 11/28/2019 9:47:36 AM

 

11-28-2019doc15662720191128101609.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com