เรื่อง :การปฏิบัติงานในระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 11/28/2019 1:20:11 PM

 

11-28-2019SARASONTEA KAMNAN SYSTEM 4.0.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com