เรื่อง :งานเสวนารับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ และลงพื้นที่หมู่บ้านพบปะสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ณ จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 1/13/2020 4:03:09 PM

 

01-13-2020200.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com