เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม เสบียงสนาม สมาชิก อส.เดือน ธันวาคม 2562


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 1/14/2020 3:09:15 PM

 

01-14-2020Tranfer - 14-1-2020.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com