เรื่อง :ขอเชิญประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงานของรัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ปิ่นโตคัพ เกมส์ ครั้งที่ 3


โดย : สมนึก  แสนทวีสุข   อับโหลดวันที่ : 1/14/2020 4:42:51 PM

 

01-14-2020ว226.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com