เรื่อง :การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี เพื่อเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (สำหรับเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562)


โดย : เรวดี  โคตรพันธา   อับโหลดวันที่ : 1/14/2020 5:52:08 PM

 

01-14-2020ว228.pdf  

 

01-14-2020หลักเกณฑ์.pdf"01-14-2020รายละเอียดการเบิก.pdf"01-14-2020แบบรายงาน.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com