เรื่อง :การสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผนดินทอง"


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 2/12/2020 1:34:22 PM

 

02-12-2020การสร้างความเข้มแข็งของหมุ่บ้าน.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com