เรื่อง :รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือน มีนาคม 2563


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 3/25/2020 9:30:32 AM

 

03-25-2020TF - 3-2020.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com