เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2563


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 3/25/2020 2:32:01 PM

 

03-25-2020doc17181920200325150100.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com