เรื่อง :โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งวดที่2)


โดย : สมนึก  แสนทวีสุข   อับโหลดวันที่ : 3/26/2020 10:27:29 AM

 

03-26-2020P2P.pdf  

 

03-26-2020สิ่งที่ส่งมาด้วย(ส่วนที่1).pdf"03-26-2020สิ่งที่ส่งมาด้วย(ส่วนที่2).pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com