เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2563


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 3/26/2020 3:16:40 PM

 

03-26-2020doc17207920200326154729.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com