เรื่อง :ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอวารินชำราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 4/20/2020 2:35:04 PM

 - แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น - แบบ ปร.5 (ก) จำนวน 1 แผ่น - แบบ ปร.5 (ข) จำนวน 1 แผ่น - รายการปริมาณงานและราคา จำนวน 8 แผ่น - แบบ ปร.4 (ข) จำนวน 2 แผ่น - แบบ ปปช.01 จำนวน 1 แผ่น

04-20-2020แบบ ปร.6.pdf  

 

04-20-2020แบบ ปร.5 (ก).pdf"04-20-2020แบบ ปร.5 (ข).pdf"04-20-2020รายการปริมาณงานและราคา แผ่น 1.pdf"04-20-2020รายการปริมาณงานและราคา แผ่น 2.pdf"04-20-2020รายการปริมาณงานและราคา แผ่น 3.pdf"04-20-2020รายการปริมาณงานและราคา แผ่น 4.pdf"04-20-2020รายการปริมาณงานและราคา แผ่น 5.pdf"04-20-2020รายการปริมาณงานและราคา แผ่น 6.pdf"04-20-2020รายการปริมาณงานและราคา แผ่น 7.pdf"04-20-2020รายการปริมาณงานและราคา แผ่น 8.pdf"04-20-2020แบบ ปร.4 (ข) แผ่น 1.pdf"04-20-2020แบบ ปร.4 (ข) แผ่น 2.pdf"04-20-2020แบบ ปปช.01.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com