เรื่อง :การประชุมกรมการปกครอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 5/20/2020 1:27:51 PM

 

05-20-2020CCF20052563.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com