เรื่อง :การขยายระยะเวลาการรับสม้ครและเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 6


โดย : วิไลวรรณ  ยืดยาว   อับโหลดวันที่ : 5/21/2020 10:08:37 AM

 

05-21-2020ขยายเวลาเยาวชนแถวหน้า6.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com