เรื่อง :การสำรวจและบันทึกข้อมูลยานพาหนะผ่านทาง Google Forms


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 5/21/2020 2:00:08 PM

 

05-21-2020doc17959120200521142849.pdf  

 

05-21-2020การสำรวจข้อมูลยานพาหนะส่วนภูมิภาค.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com