เรื่อง :การเพิ่มเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาษารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก


โดย : ป้องกันจังหวัด     อับโหลดวันที่ : 5/21/2020 2:26:47 PM

 

05-21-2020IMG_20200521_0001.pdf  

 

05-21-2020IMG_20200521_0003_NEW.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com