เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 5/31/2020 9:53:50 AM

 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 890.00 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.05 เมตร

05-31-2020IMG_20200531_0001.pdf  

 

05-31-2020IMG_20200531_0002.pdf"05-31-2020IMG_20200531_0003.pdf"05-31-2020IMG_20200531_0004.pdf"05-31-2020IMG_20200531_0005.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com