เรื่อง :การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รายชื่อเพิ่มเติม)


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 7/30/2020 12:40:28 PM

 

07-30-2020CCF30072563.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com