เรื่อง :ประกาศจังหวัด เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563(22/7/2563)


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 7/31/2020 9:37:41 AM

 

07-31-2020UbonDOPA20200731_135.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com