เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม สมาชิก อส.เดือน กรกฎาคม 2563


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 7/31/2020 1:46:55 PM

 

07-31-2020โอนเงินเบี้ยเลี้ยง สมาชิก อส. กค 63.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com