เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2563


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 8/5/2020 10:09:12 AM

 

08-05-2020doc19230320200805104518.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com