เรื่อง :ผลการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และสารเนื่องใน วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 8/5/2020 10:55:25 AM

 

08-05-2020UbonDOPA20200805_157.pdf  

 

08-05-2020UbonDOPA20200805_158.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com