เรื่อง :ขอเชิญร่วมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรกรมการปกครองในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชนชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปี พ.ศ. 2563"


โดย : สมนึก  แสนทวีสุข   อับโหลดวันที่ : 8/5/2020 3:19:24 PM

 

08-05-2020ว4119(1).pdf  

 

08-05-2020ว4119(2).pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com