เรื่อง :แจ้งให้ผูัผ่านการสอบคัดเลือกฯ เป็นสมาชิก อส. มารายงานตัว


โดย : พิสิฐ  กังไพบูลย์   อับโหลดวันที่ : 9/28/2020 9:59:50 AM

 

09-28-2020หนังสือนำส่ง.pdf  

 

09-28-2020รายชื่อ 1.pdf"09-28-2020รายชื่อ 2.pdf"09-28-2020รายชื่อ 3.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com