เรื่อง :รายละเอียดโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงฯ อส.เดือนตุลาคม 63 (รอบที่1) รวม 19 กองร้อยฯ 333 ราย


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 11/17/2020 4:22:43 PM

 

11-17-2020TF_compressed (9).pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com