เรื่อง :ขอจัดส่งประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 2/22/2021 3:26:12 PM

 

02-22-2021149.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com