เรื่อง :เรียน นายอำเภอเดชอุดม (ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ฯลฯ)


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 2/22/2021 4:38:34 PM

 

02-22-2021อนุมัติงบปรับปรุง อ.เดชอุดม.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com